دانلود مستند زمین در سال Earth 2100

Earth 2100

مستند Earth 2100 درباره یک ایده هایی و مسائلی مطرح می شود که خیلی از ما تمایل نداریم در موردش فکر کنیم. آیا زندگی در قرن بعد به پایان خواهد رسید؟ آیا تمدنِ به پایانِ عُمرِ خود نزدیک می شود؟آیا همه آثار زندگی مدرن محو خواهد شد؟ آیا عجیب و غریب به نظر نمی رسد. […]